Флокуланти

Описание: Флокулантът (полиелектролит) е водоразтворим полимер. Използва се главно за улесняване отделянето на частици във водни разтвори.
Базирани на полиакриламидни кополимери, флокулантите на SNF осигуряват пълна гама от йонен заряд и молекулно тегло, необходима за постигането на оптимални резултати при всяко приложение.
Търговско наименование: FLOPAM
Видове: Прахообразни
• Катионни: Flopam FO 4000
• Анионни: Flopam AN 900
• Неионни: Flopam FA 920, AH 912

Емулсионни (течни)
• Катионни: Flopam ЕМ 4
• Анионни: Flopam ЕМ 3

Опаковка: торби, туби и IBC контейнери.
flocculant