Минна промишленост

В минната промишленост широко се прилагат FloMin специализираните химикали:

Колектори и промотери
реагенти за флотация
ксантати,
тионокарбамати – етил и алил
всички видове дитиофосфати и др

Фродери

Дисперсанти и активатори

Флокуланти за утаяване и сгъстяване

Промивни и преципитативни агенти

MINING